уторак, 07. октобар 2014.

Прва песма


фгфхг хг гдф
фхцд фдфј ддтг
фггфх гфдгх

ггфгв ггфхг гггхв
ффххг ххгбб ххгб
ггвг ххвб хбвх
фгвх ххгг јјзбв

фггхјф гјфхиф ффјгдгх
елпо еј ибти амли!